Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03 Αυγούστου 2016

 Δεσκάτη, 29 -07-2016
Αριθμ. Πρωτ: 6418

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Αύγουστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δεσκάτης
2 Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
3 Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. έργων.
4 Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση ποσού 17.524,92€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη, για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση Παναγιά Λάη».
5 Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση ποσού 17.332,72€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη, για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση Παναγιά Λάη».
6 Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο« Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων» προϋπολογισμού 463.000,00€ με Φ.Π.Α. και υπάρχουσα πίστωση 463.000,00€ για το έτος 2016
7 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.997,80 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πλάι» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
8 Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.276,82€ για το έργο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς » Δήμου Δεσκάτης.
9 Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.100,00€ για «Προμήθεια φυγόκεντρης αντλίας για τη γεώτρηση Τρικοκκιάς».
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος