Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03-12-2015

 Δεσκάτη 27-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 9.420

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου.
2.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016. Ορισμός Επιτροπής. Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
3.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.
4.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2016.
5.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2016.
6.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2016.
7.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
8.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2016.
9.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 2016.
10.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΈ.

ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ