Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03-11-2015

 Δεσκάτη 30-10-2015
Αριθ. Πρωτ. 8783

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. έργων..
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.678,95€ για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.834,08€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 940,95€ για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15,00€ στον Κ.Α. 15-6321.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων» της πάγιας εντολής.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 340,00€ για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 93.596,42€ για το έργο «Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης από πυρκαγιά».
9. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.000 τ.μ. από το υπ΄αριθ. 128 τεμάχιο της Τ.Κ. Τριφυλλίου στη θέση «Παλιοχώραφα» για τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.
10. Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.199,62€ για το έργο «Κατασκευή πτερυγοτοίχων και αποκατάσταση λειτουργικότητας οδοστρώματος αγροτικού δρόμου από Άγιο Αθανάσιο προς Κατάκαλη».
11. Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.674,00€ για το έργο «Κατεδάφιση τελευταίου ορόφου (3ου ορόφου) του κτίσματος Μύλου Δεσκάτης».
12. Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.189,35€ για το έργο «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου στο Δ.Δ. Δεσκάτης».
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 57.714,99€ για την πληρωμή μέρους του 3ου Λογαριασμού του έργου «Βελτίωση- Ανάπλασης Κεντρικών Ιστών του Δήμου Δεσκάτης.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.760,89€ για καθαρισμό χόρτων του Αγροτικού Δικτύου της Δεσκάτης και των Τοπικών Διαμερισμάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ