Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 02/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 28-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.438
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 02 του μήνα Ιούλη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικοί χρωματισμοί Σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού 110.000,00€ με Φ.Π.Α
3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € με Φ.Π.Α
4. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο Επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης» προϋπολογισμού 74.395,00 € με Φ.Π.Α ¨
5. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση- Επισκευή αντλιών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος