Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 01/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 26-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 3.952

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 01 του μήνα Ιούνη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
3.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας της δημοτικής έκτασης 4.200,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση υπόθεσης του Δήμου στο Πρωτοδικείο.
5. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση Γκατζή Βάϊου.
6. Επανακαθορισμός των τελών των κοινόχρηστων χώρων.
.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος