Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 01/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-02-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.1.255

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 01 του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών χωρίς εγκριθέντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος