Πρόσκληση σε Ο.Ε. στις 17/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 13-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.9.034

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 17 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2019».
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη δανείου.
4. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2019. Ορισμός Επιτροπής.
5. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου για το έτος 2019 .
6. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2019.
7. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2019.
8. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2019.
9. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2019 .
10. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2019.
11. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2019.
12. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2019.
13. Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή τέλους άρδευσης, για το αρδευτικό Τρικοκκιάς για το έτος 2019.
14. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
15. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών τεχνικών προδιαγραφών και δικαιολογητικών, του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος