Πρόσκληση σε Ο.Ε. στις 09/08/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 04-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6.652

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Αύγουστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας, για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου, της Τ.Κ. Παλιουριάς συνολικής έκτασης 65,50 στρεμμάτων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος