Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 4/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 04-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.236

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 04 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη λήψης απόφασης προκειμένου να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ορφανίδης Χαράλαμπος