Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 12/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3094
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 12 του μήνα Απρίλη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε έκτακτα δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη να προχωρήσει η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021

Θέμα ημερήσιας διάταξης
Εισήγηση περί «Κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2021» μετά την αποπομπή του, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το υπ’ αριθ. έγγραφο 36815/5-4-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος