Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 05/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 05-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 05 του μήνα Γενάρη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:15 μ.μ. να συνεδριάσουμε έκτακτα δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε:
1. από την ανάγκη λήψης απόφασης προκειμένου να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού και
2. της συνεχιζόμενης απεργίας των μηχανικών που συμμετέχουν στις επιτροπές αποσφράγισης

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.
2. Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των διαγωνισμών των έργων ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων της Δεσκάτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος