Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/03/2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 29 -03-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 2109
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Μάρτη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω έκτακτα θέματα.
Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε για τους κάτωθι λόγους:
1. προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να προλάβουν τις προθεσμίες του ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζονται από το νέο Νόμο.
2. επειδή στις 28-03-2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα τροποποίηση ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, πρέπει να προβούμε στην ψήφιση πιστώσεων που εκκρεμούν.
Κρίνεται επομένως απαραίτητη η έκτακτη ψήφιση των κάτωθι θεμάτων.

1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών έργων για το έτος 2017.
2. Ανάκληση της υπ’ αριθ.25-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την το σκέλος της ανάθεσης και νέα ανάθεση.
3. Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ
4. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες και πιστώσεων ΠΟΕ
5. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστήριου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 132.000,00€.
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος