Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 21 -03-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 1.826
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Μάρτη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω έκτακτα θέματα.
Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε με την αποστολή της υπ’ αριθ.35181/15-03-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία ακυρώθηκε η προηγούμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Κρίνεται επομένως απαραίτητη η έκτακτη ψήφιση των κάτωθι θεμάτων.

1.Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3852/2010.
2.Τρόπος εκτέλεσης, Περιγραφή εργασιών, Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από σπασίματα αγωγών ύδρευσης στη ΔΕ Δεσκάτης.
3.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
4.Σύσταση πάγιας προκαταβολής.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος