Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 11/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 11-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.947

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε, από την ανάγκη να ληφθούν σύντομα αποφάσεις, ενόψει των γιορτών και της λήξης του έτους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
2. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
3. Ματαίωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» και επανάληψη του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
4. Ματαίωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο« ‘Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και επανάληψη του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
5. Ματαίωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» και επανάληψη του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
6. Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα».
7. Καθορισμός όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού- Κατάκαλης προς γέφυρα Αγίου Αθανασίου».

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρώνης Δημήτριος