Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10.485

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση.
2.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
3.Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
4. Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
5.Έγκριση των πρακτικών του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
6. Αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος