ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 19 -08-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 6972
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Αύγουστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2.Έγκριση εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή εργασιών σύνδεσης, με το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
3.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος