Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. στις 20/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-09-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8.086

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2018».
2.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.276,27€ για το έργο «Περίφραξη ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Παλιουριάς» Δήμου Δεσκάτης.
3.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
4.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.961,53 τ.μ. από το υπ΄αριθμ.313 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πιτέρνα» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
5.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.994,54 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Κούτη Ράχη» για σταβλικές εγκαταστάσεις
6.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.031,90€ για το έργο «Κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Δεσκάτης» Δήμου Δεσκάτης.
7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.508,43€ σε βάρος του ΚΑ 30-7323.086 για την πληρωμή του 2ο λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατακαλη»
8.Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος