Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15-12-2015

 Δεσκάτη 11-12-2015
Αριθ. Πρωτ. 9777

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Καθορισμός των όρων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016.
2. Καθορισμός των όρων για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 46.999,56€ για την πληρωμή της 14η εντολής του έργου «Μελέτη Περιφερειακών οδών του Δήμου Δεσκάτης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ