ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101

Φαξ: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται:     

  • Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
  • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.


Προκειμένου ο Δήμος Δεσκάτης να προβεί στην συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καλεί μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Δεσκάτης, και Κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλλουν σχετικό έγγραφο μέχρι την Παρασκευή 25.03.2011 προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών», στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimosdes@otenet.gr

                                                                                                         -Ο-

                                                                                                Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                   

                                                                                                 Μίγκος Νίκος