ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  

                                                                Αθήνα 27/06/2011

                                                                                                                Αρ. Πρωτ.  542 / Γ2

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ EUROGUIDANCE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) – Kέντρο Euroguidance της Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων του για το 2011 πρόκειται να διοργανώσει 20 Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής σε περιφέρειες της Ελλάδας για στελέχη που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση

Ως εκπαιδευτές στα σεμινάρια θα αξιοποιηθούν όσοι επιμορφώθηκαν ως Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής στο σεμινάριο που υλοποίησε το ΕΚΕΠ το 2010 και συγκροτούν το  Μητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής.

Το σεμινάριο, διάρκειας 30 ωρών (θεωρία, πρακτική άσκηση και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση) θα διεξαχθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευόμενοι.  Το ΕΚΕΠ στους εκπαιδευόμενους θα παρέχει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ημιδιατροφή. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, όπου είναι απαραίτητα, θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους,

 

Το ΕΚΕΠ σύμφωνα με τα παραπάνω, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για συμμετοχή τους ως εκπαιδευόμενοι στο εν λόγω σεμινάριο.

Τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευόμενων που θα συνεκτιμηθούν ορίζονται ως εξής:

  • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Παρούσα Επαγγελματική απασχόληση σε φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)
  • Επαγγελματική εμπειρία – προϋπηρεσία σε φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)
  • Εξοικείωση στη χρήση εφαρμογών Η/Υ
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί προβάδισμα στα στελέχη που στην παρούσα φάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, το έντυπο της οποίας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ http://www.ekep.gr/, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα, βεβαίωση για την παρούσα επαγγελματική τους θέση και ΥΔ του νόμου 1599 στην οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια των πληροφοριών που παραθέτουν στο βιογραφικό τους σημείωμα. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο, στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Αθήνα Τ.Κ. 10440, τηλ.: 210-8233669, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής»

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/08/2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά από την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΚΕΠ για το συγκεκριμένο έργο.

Πληροφορίες: Σταυρούλα Τετραδάκου, stetradakou@ekep.gr

                            Ειρήνη Ζαλούμη, ezaloumi@ekep.gr

                    Ελένη Γεωργοπούλου, georgop@ekep.gr

   

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΕΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Βάλτερ Φισσάμπερ

Αθήνα 27 Ιουνίου 2011