Πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΠ Δεσκάτης για ασφάλιστρα

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 09-09-2016
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 441
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για εργασίες ετήσιας ασφάλισης του ΑΜ 52546 Γεωργικού ελκυστήρα.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των ασφάλιστρων ανέρχεται στο ποσό των 100,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τον ενδεικτικό προυπολογισμό.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 13/09/2016 και έως τις 11:00 π.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ