Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας λιπασμάτων και βελτιωτικά εδάφους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 15/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10275
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προμηθευτεί λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους για τις ανάγκες των χώρων πρασίνου και των γηπέδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
Λίπασμα 25-15-0

 

κιλά 2720 0,44 1.196,80
Λίπασμα 24-10-0 κιλά 2040 0,44 897,80
    ΑΞΙΑ   2094,40
    Φ.Π.Α.24 %   502,66
    Σύνολο   2.597,06

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.597,06€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. .
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος