Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6179
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123-109
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των αναγκών του πρέπει να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, σύμφωνα με την 5530/7-7-2017 τεχνική περιγραφή ως ακολούθως :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W 200,00 5,00 1000,00 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ
2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 20,00 2,00 40,00
3 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W 50,00 3,38 169,00
4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 50,00 20,00 1000,00
5 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 300 WATT 20,00 3,00 60,00
6 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 120CM 30,00 1,50 45,00
7 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 60CM 30,00 1,00 30,00
8 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 3,00 36,00 108,00  ΚΟΥΜΠΩΤΑ 3 ΕΠΑΦΩΝ
9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 5,00 25,00 125,00 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΕΤΑΡΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
10 ΝΤΟΥΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 20,00 0,33 6,60 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΛΟΝΕΣ ΔΕΗ
11 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 100,00 0,50 50,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
12 ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 20,00 22,00 440,00 250W ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ       Μ/ Τ
13 ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 20,00 22,00 440,00 400W, ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ       Μ/ Τ
14 ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 20,00 22,00 440,00 HQI 150W ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ       Μ/ Τ
15 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α 20,00 4,40 88,00
16 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α 20,00 4,40 88,00
17 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α 10,00 4,40 44,00
18 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 63A 20,00 0,60 12,00 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
19 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 35A 20,00 0,60 12,00 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 25A 20,00 0,60 12,00 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
21 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 16A 20,00 0,60 12,00 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
22 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5ΜΜ2 300,00 1,00 300,00
23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 50,00 2,70 135,00 35Α
24 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 10,00 2,70 27,00 25Α
25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 10,00 2,70 27,00 20Α
26 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 10,00 2,70 27,00 16Α
27 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 10,00 2,70 27,00
28 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΝΕΟΖΕΤ 20,00 2,70 54,00
29 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ “001” ΝΗ00 100Α 20,00 4,00 80,00
30 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ “000” ΝΗ00 100Α 20,00 4,00 80,00
31 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ “000” ΝΗ00 80Α 12,00 2,53 30,36
32 ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΥ 3Χ2,50 300,00 1,20 360,00
33 ΣΠΥΡΑΛ CONFLEX Φ22 100,00 1,00 100,00
34 ΚΑΛΩΔΙΟ 16ΜΜ2 ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 50,00 2,00 100,00
35 ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15min PT 428-8 10,00 15,00 150,00
36 ΒΑΣΕΙΣ 8 ΠΟΔΙΩΝ 10,00 2,30 23,00
37 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ PowerElectronics PT417-11 10,00 20,00 200,00 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΩΤΕΡ 11 ΠΟΔΙΩΝ
38 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ PowerElectronics PT417-8 25,00 20,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΩΤΕΡ 8 ΠΟΔΙΩΝ
39 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 80,00 2,50 200,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
40 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 30,00 4,00 120,00 Για λαμπτήρες Νατρίου 250W
41 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ 10,00 4,00 40,00
42 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ 10,00 4,00 40,00
43 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ 5,00 4,00 20,00
44 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ RINGEL RT 818 20,00 16,00 320,00
45 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ RINGEL RT 417 20,00 15,00 300,00
46 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ RINGEL RT 827 20,00 17,00 340,00
ΣΥΝΟΛΟ 1880,00 7821,96
ΦΠΑ 24% 1877,27
ΣΥΝΟΛΟ 9699,23

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.699,23€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 24/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123, -109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος