Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας υδραυλικού εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες των σφαγείων της Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη,  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  477

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

α/α            ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ-ΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
 

1

Καζανάκια τουαλέτας υψηλής πίεσης ΤΕΜ 1

 

40,00

 

40,00
2 Λεκάνη πορσελάνης τουαλέτας ΤΕΜ 1 100,00 100,00
3 Βρύσες λουτρού ΤΕΜ 2 30,00 60,00
4 Βρύσες νιπτήρα ΤΕΜ 2 20,00 40,00
5 Κλειδαριές χωνευτές ΤΕΜ 5 10,00 50,00
6 Λουκέτα ορειχάλκινα 40mm TEM 6 8,00 48,00
7 Σωλήνες αποχέτευσης φ125 3ατμόσφαιρες Μ 20 5,00 100,00
8 Γωνίες αποχέτευσης φ125 3ατμόσφαιρες ΤΕΜ 5 4,00 20,00
9 ΤΑΦ  αποχέτευσης για  φ125 3ατμόσφαιρες ΤΕΜ 3 4,00 12,00
10 Λάστιχο 50m 5/8 ( κουλούρα) 50Μ 3 50,00 150,00
11 Λάστιχο 50m 3/4 ( κουλούρα) 50Μ 2 75,00 150,00
12 Σφαιρική βάνα ύδρευσης για σωλήνα χαλκού ΤΕΜ 2 15,00 30,00
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 800,00  
Φ.Π.Α   24%           192,00  
ΣΥΝΟΛΟ           992,00  

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 992,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ