Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών πυροπροστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10336
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προμηθευτεί είδη πυροπροστασίας προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Ειδικότερα, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πυροσβεστήρων, φωτιστικών ασφαλείας και καλωδίων 3χ1,5mm2, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά, ποσότητες και ενδεικτικές τιμές:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Πυροσβεστήρας 6 Kgr ξηρής σκόνης 11 25,00 275,00
2 Πυροσβεστήρας 5 Κgr CO2 1 60,00 60,00
3 Πυροσβεστήρας 12 Kgr ξηρής σκόνης 1 38,00 38,00
4 Πυροσβεστήρας 12 Kgr ξηρής σκόνης οροφής 1 53,00 53,00
ΣΥΝΟΛΟ 426,00
ΦΠΑ 24% 102,24
ΣΥΝΟΛΟ 528,24
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Φωτιστικά ασφαλείας 7 23,00 161,00
2 Καλώδιο 3χ1,5mm2 245 0,89 218,05
ΣΥΝΟΛΟ 379,05
ΦΠΑ 24% 90,97
ΣΥΝΟΛΟ 470,02

Σύνολο δαπάνης: 528,24+470,02=998,26 € με ΦΠΑ 24%
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 15:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος