Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας επτά (7) κλειδιών USB ψηφιακής υπογραφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10310
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών πρέπει να προβεί στην προμήθεια επτά (7) ΚΛΕΙΔΙΩΝ USB ψηφιακής υπογραφής, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Να φέρουν τη σήμανση CE και είναι RoHS.
Β) Να είναι απολύτως συμβατά με τις απαιτήσεις της υποδομής του ΕΡΜΗ, καθώς και με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
a) Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+
b) Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01)
c) Συμβατότητα με Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro.
d) Συμβατό με USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα
ακόλουθα:
1) Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits.
2) Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών.
3) Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο 3DES.
4) Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1
5) Συμμετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)
6) Δημιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS
7) EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes
8) Το λογισμικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS
9) Πρωτόκολλο αδιαβροχοποίησης: IPX7.

Ενδεικτική τιμή : 7 τεμ * 50,00 =350,00 €
ΦΠΑ 24%: 84,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 434,00 €

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος