Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας αθλητικών ειδών και εξοπλισμού αντισφαίρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19/6/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 226
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2
Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη
ΤΗΛ. : 24623 51122
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» του Δήμου Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού αντισφαίρισης για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας των ΚΔΑΠ Δεσκάτης και ΚΔΑΠ Καρπερού ως εξής :

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή

Μονάδος

Καθαρό Ποσό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
    Μέτρησης       24%  
1 Mini Net 6m (φιλέ ΤΕΜ. 4 56,37 225,48 54,12 279,60
2 20 μπάλες κόκκινες, 20 μπάλες πορτοκαλί, 20 μπάλες πράσινες

 

ΤΕΜ. 60 0,97 58,20 13,97 72,17
3 Hurdles 2 σετ των 5 (εμπόδια για άλματα)

 

ΤΕΜ 2 72,50 145,00 34,80 179,80
4 Marking Discs (πιάτα οριοθέτησης) σετ των 50 τμχ

 

ΤΕΜ 1 24,11 24,11 5,79 29,90
5 Medicine Ball 4 kg (ιατρικές μπάλες)

 

ΤΕΜ 5 28,15 140,75 33,78 174,53
6 Agility fings (επίπεδα στεφάνια)

 

ΤΕΜ 8 14,44 115,52 27,72 143,24
7 Roll Down Lines

 

ΤΕΜ 1 40,24 40,24 9,66 49,90
8 Κώνοι 30cm 2 σετ των 5

 

ΤΕΜ 2 10,89 21,78 5,23 27,01
9 Ρακέτα τέννις Head Graphene XT Instinct Lite κωδ.230535

 

ΤΕΜ 1 104,76 104,76 25,14 129,90
10 Ρακέτες τένις παιδικές μεγέθους 23΄

 

ΤΕΜ 2 28,15 56,30 13,51 69,81
11 Ρακέτες τένις παιδικές μεγέθους 25΄

 

ΤΕΜ 3 30,56 91,68 22,00 113,68
12 Ρακέτες τένις παιδικές μεγέθους 26΄

 

ΤΕΜ 5 72,50 362,50 87,00 449,50
13 Ball Trolley 320 (μεταλλικό καρότσι για μπάλες)

 

ΤΕΜ 1 112,82 112,82 27,08 139,90
14 Φιλέ τένις (πάχος δικτύου 4mm)

 

ΤΕΜ 1 124,92 124,92 29,98 154,90
15 Tennis Posts Square σετ των 2

 

ΤΕΜ 1 282,18 282,18 67,72 349,90
16 Agility Ladder 8m Flat Rugs (σκάλα)

 

ΤΕΜ 3 32,18 96,54 23,17 119,71
17 Pro Power Tube (λάστιχα ενδυνάμωσης)

 

ΤΕΜ 2 24,11 48,22 11,57 59,79

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ: 2.051,00 492,24 2.543,24

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του ΝΠΔΔ στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 23/06/2017 και ώρα 14:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο του ΝΠΔΔ, τηλ. 24623 51122 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος

Στάθη Σοφία