Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπηρεσιών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9374
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2016 πρέπει να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα τα εξής:

Α/Α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1. USB 2.0 CABLE A-B M/M 5M ΤΕΜ 2 7,00€ 14,00€
2. BATTERY 7.Oαh / 12V ΤΕΜ 1    20,00€ 20,00€
3. BATTERY 12V-7,2AH ΤΕΜ 1 24,00€ 24,00€
4. MB C2D FSB1600 S775 PCI-E DDR-2800 SATA2x4 VSN ΤΕΜ 1 65,00€ 65,00€
5. MNHMH RAM DDR2 2GB ΤΕΜ 3 28,00€ 84,00€
6. FAN LOW NOISE 80MM TEM 1 6,40€ 6,40€
  7.  ΜUS-10S OPTICAL ΤΕΜ 1 10,00€ 10,00€
8. UPS 950 VA SHUKO ΤΕΜ 2 130,00€ 260,00€
9. ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5² 250GB SATAIII ΤΕΜ 1 105,00€ 105,00€
10. HDD/SSD MOUNTING FRAME ΤΕΜ 3 3,50€ 10,50€
11. ΚΑΛΩΔΙΟ SATAIII CABLE 0,3M ΤΕΜ 1 3.50€ 3,50€
12. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ MOLEX ΣΕ SERIAL ATA ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 1 3,50€ 3,50€
13. HD 250 GB SATA ΤΕΜ 1 30,00€ 30,00€
14. ΔΙΣΚΟΣ SSD 2,5” 120GB SATAIII ΤΕΜ 1 80,00€ 80,00€
15. ΚΑΛΩΔΙΟ SERIAL ATA III ΤΕΜ 2 2,00€ 4,00€
16. UPS 850WATT + 2SCHUCO LINE INTERACTIVE ΤΕΜ 3 60,00€ 180,00€
17. UPS 1000LCD LINE INTERACTIVE ΤΕΜ 1 129,00€ 129,00€
18. UPS 850SE LINE INTERACTIVE ΤΕΜ 1 81,00€ 81,00€
19. SSD 128GB SATAIII 2.5’’ ΤΕΜ 1 65,00€ 65,00€
20. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 18W ΤΕΜ 1 12,00€ 12,00€
 21. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 450W ΤΕΜ 1 32,00€ 32,00€
 22. VGA ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΜ 1 28,00€ 28,00€
                                                                                                  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   31   1.246,90
                                                                                               ΦΠΑ 24 %       299,26
                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ            1.546,16

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.546,16€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 18/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251110 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος