Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή βλαβών

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 11-05-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 236
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις παρακάτω υπηρεσίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα της Δ.Ε.Π.Α.Π. HYUNDAI MATRIX με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1027 και ΚΗΙ 1030.
Όπως αναλύεται παρακάτω:
ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για βλάβες που προέκυψαν στο Ι.Χ. Επιβατικό όχημα. :
Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 264,12€.

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-10-2002

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Γρύλος ηλεκτρικός  παραθύρου μπροστινός  αριστερά με μοτέρ 1 τεμ. 110,00€ 110,00€
Μπουκάλες αμορτισέρ  πίσω πόρτας 2 τεμ 30,00€ 60,00€
φίλτρο λαδιού 1 τεμ. 8,00€ 8,00€
φίλτρο αέρος 1 τεμ. 10,00€ 10,00€
φίλτρο βενζίνης κινητήρα 1 τεμ. 25,00€ 25,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 213,00€
                            Φ.Π.Α.  24% 51,12€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 264,12€

ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ τοποθέτησης για το προγραμματισμένο σέρβις του οχήματος : Προϋπολογισμός εργασιών τοποθέτησης 89,28€.

  Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-10-2002

 

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. 1. Τοποθέτηση γρύλου ηλεκτρικού παραθύρου.

2. Τοποθέτηση μπουκάλες πίσω πόρτας

3. Τοποθέτηση φίλτρου αέρος – λαδιού – βενζίνης

4. Αλλαγή λάδια

    3 ώρες  24,00€ 72,00€ 17,28€      89,28€

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στο όχημα: Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 344,72€

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-01-2003

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Σετ τακάκια  μπροστινός άξονας. (1) Σετ 30,00€ 30,00€
Σετ τακάκια  πίσω άξονας (1) Σετ 25,00€ 25,00€
Σετ δισκόπλακες  μπροστινού  άξονα (1) Σετ 65,00€ 65,00€
Αμορτισέρ εμπρός (1) Σετ 55,00€ 55,00€
Αμορτισέρ πίσω (1) Σετ 60,00€ 60,00€
φίλτρο λαδιού 1 τεμ. 8,00€ 8,00€
φίλτρο αέρος 1 τεμ. 10,00€ 10,00€
φίλτρο βενζίνης κινητήρα 1 τεμ. 25,00€ 25,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 278,00€
                            Φ.Π.Α.  24% 66,72€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 344,72€

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στο όχημα : Προϋπολογισμός εργασιών τοποθέτησης 89,28€.

  Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-01-2003

 

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. 1. Αντικατάσταση τακάκια μπροστινού και πίσω άξονα.

2. Αντικατάσταση δισκόπλακες μπροστινού  άξονα.

3. Αντικατάσταση αμορτισέρ εμπρός πίσω.

4. αλλαγή λάδια – φίλτρο αέρος – λαδιού – βενζίνης

Φίλτρο καμπίνας

    3  ώρες  24,00€ 72,00€ 17,28€     89,28€

CPV: 34913000-0 Ανταλλακτικά
CPV : 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων

Η ανάθεση των υπηρεσιών και προμηθειών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 15/05/2017 και έως τις 11:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 15/05/2017 και έως τις 11:00π.μ.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ