Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την χειμερινή περίοδο 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 14/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:10.126
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51109
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, για την χειμερινή περίοδο 2016 – 2017 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο, εντός της πόλης της Δεσκάτης, των Τοπικών Κοινοτήτων και των Οικισμών καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Δεσκάτης.
Το υπάρχoν ανθρώπινο δυναμικό καθώς και ο υπάρχων στόλος μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκεί για τον άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό του Καλλικρατικού Δήμου.
Ο αποχιονισμός περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, ελκυσμού ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία επί του Δημοτικού δικτύου, και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής.
Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη κυκλοφορία τους.
Υπεύθυνοι για την νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες αποχιονισμού και η αποζημίωση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το τιμολόγιο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Σημειώνουμε, ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, λόγω πρακτικής αδυναμίας πρόβλεψης του πραγματικού χρόνου χρησιμοποίησης του κάθε μηχανήματος, και ως εκ τούτου οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορεί να αυξομειωθούν, χωρίς διαφοροποίηση των τιμών του τιμολογίου και του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού της μελέτης .

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επέμβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισμού, σε ολόκληρο τον Δήμο. Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.
1 Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 140 ΗΡ και άνω

 

2
2 Φορτωτής Τροχοφόρος έως 140 ΗΡ

 

1
3 Φορτωτής Τροχοφόρος από 140 ΗΡ και άνω 1
4 Εκσκαφέας Φορτωτής από 70 ΗΡ και άνω 2
5 Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) 1

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Τα μηχανήματα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του αποχιονισμού σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δεσκάτης. Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1 ΜΕΛΟΒΟ-ΚΑΛΥΒΙ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΔΕΣ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΔΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω) 1
ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                 (από 140 ΗΡ και άνω) 1
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ                  (Από 70 ΗΡ και άνω)                                         

1

2 ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΥΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ                  (Από 70 ΗΡ και άνω)

 

 

1

 

 

 

3 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ                  (Από 70 ΗΡ και άνω) 1
4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΓΗΛΟΦΟΣ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω) 1
5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                 (έως 140 ΗΡ ) 1

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 12:00 μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος