Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ιδιωτικό ΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 10-02-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 914
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αφορούν τα παρακάτω οχήματα:

1  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Μ.Φ.) ΑΠΌ 3,5 tn ΕΩΣ ≤ 12 tn  ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 1038  ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

15,00€
2  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Μ.Φ.) >12 tn

ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 1046

65,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80,00€

CPV 71631200-2 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 14/02/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Δημήτριος Καραστέργιος