Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου από τις καταστροφές θεομηνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 7/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9982
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ, πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου από τις καταστροφές που έγιναν από την πρόσφατη θεομηνία.
Το υπάρχoν ανθρώπινο δυναμικό καθώς και ο υπάρχων στόλος μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκεί για την άμεση και ταυτόχρονη αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Καλλικρατικού Δήμου.
Η αποκατάσταση περιλαμβάνει εργασίες διάστρωσης χαλικιών, άρση καταπτώσεων, μόρφωση σκάφης, ανακατασκευή χανδάκων, κλπ. , κατόπιν εντολής από την Υπηρεσία.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής.
Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη κυκλοφορία τους.
Υπεύθυνοι για την νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες αποκατάστασης και η αποζημίωση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το τιμολόγιο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Σημειώνουμε, ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, λόγω πρακτικής αδυναμίας πρόβλεψης του πραγματικού χρόνου χρησιμοποίησης του κάθε μηχανήματος, και ως εκ τούτου οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορεί να αυξομειωθούν, χωρίς διαφοροποίηση των τιμών του τιμολογίου και του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού της μελέτης .
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επέμβαση τους, σε ολόκληρο τον Δήμο. Συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.
1 Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 140 ΗΡ και άνω

 

2
2 Τσάπα ισχύος από 140 ΗΡ και άνω

 

1
3 Φορτωτής Τροχοφόρος από 140 ΗΡ και άνω 1
4 Εκσκαφέας Φορτωτής από 70 ΗΡ και άνω 1
5 Οδοστρωτήρας άνω των 7,5 tn 1
6 Φορτηγό χωρητικότητας άνω των 12m3 1

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα μηχανήματα θα απασχοληθούν σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δεσκάτης. Συγκεκριμένα:

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΕΣΚΑΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω) 2      
ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                 (από 140 ΗΡ και άνω) 1      
ΤΣΑΠΑ

(από 140HP και άνω)

1      
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (από 70ΗΡ και άνω) 1      
ΦΟΡΤΗΓΟ

(χωρητικότητας άνω των 12m3)

1      
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

 (άνω των 7,5 tn)

1      
2 ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω) 1      
ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                 (από 140 ΗΡ και άνω) 1      
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (από 70ΗΡ και άνω) 1      
ΦΟΡΤΗΓΟ

(χωρητικότητας άνω των 12m3)

1      
3 ΓΗΛΟΦΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                 (από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
5 ΔΙΑΣΕΛΑΚΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
6 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
7 ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ    
1 ΚΑΡΠΕΡΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
2 ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
3 ΚΑΤΑΚΑΛΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
4 ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
5 ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
6 ΑΝΟΙΞΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ                    (Από 140 ΗΡ και άνω)  

 

 

1

     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΣΥΝΟΛΟ  

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 12:00 μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος