Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους της αλλά και των χώρων στέγασης της και άσκησης δραστηριότητας (Γραφεία – Σφαγεία)

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 21-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 301
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους της αλλά και των χώρων στέγασης της και άσκησης δραστηριότητας, ( Γραφεία – Σφαγεία).
Όπως αναλύεται παρακάτω:

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Οι υπηρεσίες που θα μας παρέχει καθώς και το κόστος για την γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους αναλύονται παρακάτω:

Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Έλεγχος στον χώρο των σφαγείων καθώς και στα γραφεία της Επιχείρησης ,

1.       Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

2.       Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

3.       Βελτίωση συνθηκών εργασίας

Σύνολο ωρών 25 τον χρόνο.

560,00€ 133,40€ 694,40€
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου που περιλαμβάνει μέτρηση των παρακάτω βλαπτικών παραγόντων:

Ήχος – Φωτισμός

Ακτινοβολία – Σκόνες Θερμοκρασία

Στους χώρους στέγασης των γραφείων της επιχείρησης

Α)  Στα γραφεία στο  χώρο του Δημαρχείου της δημοτικής ενότητας  Δεσκάτης.

Β) Στο γραφείο στο χώρο του Δημαρχείου της δημοτικής ενότητας  Χασίων

50,00€ 12,00€ 62,00€

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου που περιλαμβάνει μέτρηση των παρακάτω βλαπτικών παραγόντων:

Ήχος – Φωτισμός

Ακτινοβολία – Σκόνες Θερμοκρασία

Α)  Στα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π.  στην τοποθεσία αρμυρή

230,00€ 55,20€ 285,20€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ..
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ