Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των σφαγείων της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 03-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 248
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του σφαγείου της για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π.
Όλοι οι Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την υπ αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α πρέπει να συντηρούνται μια φορά το έτος.
Η Συντήρηση η Αναγόμωση και ο έλεγχος των  πυροσβεστήρων γίνεται σύμφωνα με την  νέα Κοινή Υπουργική 618/43 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05.
Για την ανωτέρω υπηρεσία θα χρειασθεί να παραλειφθούν οι πυροσβεστήρες από τον χώρο των σφαγείων μετά από υπόδειξη με Δελτίο Αποστολής, μεταφορά στα Εργαστήρια του αναδόχου για την υποχρεωτική Συντήρηση του Πυροσβεστήρα ή Αναγόμωση του Πυροσβεστήρα, που επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο.
Λόγο ότι στους πυροσβεστήρες έχουν περάσει δέκα χρόνια από το έτος κατασκευής του γίνεται υποχρεωτικά αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή Πυροσβεστήρα και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :
· Άνοιγμα του πυροσβεστήρα και άδειασμα της σκόνης
· Η υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα (πρεσάρισμα του κελύφους με νερό), για να δούμε την αντοχή του πυροσβεστήρα και την καταλληλότητα του.
· Αν ο πυροσβεστήρας αντέξει την υδραυλική δοκιμή και δεν δημιουργηθεί ρηγμάτωση ή παραμόρφωση κελύφους, ξαναγεμίζεται με σκόνη και επιστρέφεται προς χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος προς χρήση.

α/α Είδος  υπηρεσίας; Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1
  •  Άνοιγμα του Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης και άδειασμα της σκόνης
  • Γέμισμα του πυροσβεστήρα με νέα ξηρά σκόνη ABC 40%
  • Κλείσιμο του πυροσβεστήρα
  • Πρεσάρισμα του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο(άζωτο)
  • Αλλαγή εξαρτημάτων μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευση.)
  • Τοποθέτηση ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 7 17,28€ 120,96€
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 120,96€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%   29,03€
                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149,99€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ