Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις ανάγκες επισκευής των οχημάτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 250
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες επισκευής των οχημάτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2018.
Συγκεκριμένα θα προμηθευτούμε τα παρακάτω ανταλλακτικά και θα προβούμε στις εργασίες επισκευής και τοποθέτησης όπως αναλύεται παρακάτω:

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στο όχημα: Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 421,60€

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-01-2003

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/60-R14 4 τεμ. 60,00€ 240,00€
ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1 τεμ. 50,00€ 50,00€
ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1 τεμ. 50,00€ 50,00€
                               ΣΥΝΟΛΟ 340,00€
                              Φ.Π.Α.  24% 81,60€
                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 421,60€

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στο όχημα : Προϋπολογισμός εργασιών τοποθέτησης 54,56€.

  Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MATRIX

Ημερομηνία 1ης άδειας  03-01-2003

 

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Γενικό σύνολο
1.

 

 

 Αντικατάσταση μπιλιοφόρου  μπροστινού αριστερού τροχού.

Αντικατάσταση μπιλιοφόρου  μπροστινού δεξιού  τροχού.

    1  ώρες  22,00€ 22,00€     22,00€
2 Ευθυγράμμιση – ζυγοστάθμιση   22,00€ 22,00€ 22,00€
                                                                          ΣΥΝΟΛΟ 44,00€
                                                                           Φ.Π.Α.  24% 10,56€
                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 54,56€

 

CPV: 34913000-0 Ανταλλακτικά
CPV : 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α :
1) Ποσό 421,60€ από τον Κ.Α. 62.07.04.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Π.Α.Π 2018.
2) Ποσό 54,56€ από τον Κ.Α. 62.07.04.0002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΠΑΠ 2018.

Η ανάθεση της προμήθειας και της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ