Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την βιβλιοδεσία των ληξιαρχικών πράξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8699
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών των ληξιαρχείων του πρέπει να προβεί στην βιβλιοδεσία των ληξιαρχικών πράξεων σε τέσσερις τόμους, δύο για το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Δεσκάτης και δύο για το Ληξιαρχείο Δ.Σ. Χασίων, σύμφωνα με την 5406/05-07-2017 τεχνική περιγραφή και συγκεκριμένα:
Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Το χρώμα θα είναι μαύρο για τους θανάτους, βαθύ κόκκινο ή μπορντό για τις γεννήσεις και πράσινο για τους γάμους.
· Το κάλυμμα να είναι σκληρόδετο με λινό μπεζ πανί στη ράχη και στις γωνίες και στα καπάκια δερματίνη αντίστοιχου χρώματος.
· Στη ράχη δερμάτινη ταμπέλα αντίστοιχου χρώματος που θα καταγράφεται με διακριτό χρώμα ο τίτλος, ο τόμος και το έτος.
· Να είναι ραμμένο με σπάγκο στις σελίδες του
· Στη ράχη μετά το ράψιμο να υπάρχει οπωσδήποτε τέλα.
· Η ράχη να είναι καμπύλη

Β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ
1. Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών πράξεων σε τόμο 4 30,00   120,00
        ΣΥΝΟΛΟ 120,00
        ΦΠΑ 24% 28,80
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 148,80

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 148,80€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα παραλαβής των ληξιαρχικών πράξεων από το Δημοτικό Κατάστημα και τα έξοδα παράδοσης των βιβλιοδετημένων πράξεων στο Δημοτικό Κατάστημα.

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 11/10/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123-107 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος