Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποπροϊόντων σφαγείου

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                        Δεσκάτη,    28-02-2017

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:    105

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                            Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

 

CPV: 03140000-4 Ζωικά και συναφή προϊόντα

Κωδικός ΑΔΑΜ : 17REQ005801481

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π.

                                                                        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή  η  Δ.Ε.Π.Α.Π. θα αναθέσει την υπηρεσία της  συλλογής, διαλογής, προσωρινής, αποθήκευσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης  ζωικών υποπροϊόντων , κατηγορίας 1, 2 και 3 από το χώρο των σφαγείων της «Δ.Ε.Π.Α.Π.», με τελικό σκοπό την τελική διάθεση σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1069/2009 και 142/2011, το Προεδρικό Διάταγμα 211/2006, και τη νομοθεσία εθνικού και διεθνούς δικαίου.

 Κατηγορία 3

Η Κατηγορία 3 των ζωικών υποπροϊόντων θεωρείται η κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου από τις τρεις. Αυτή είναι η συνηθέστερη κατηγορία υποπροϊόντων καθώς περιλαμβάνει τα υποπροϊόντα εκείνα που θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά με κατάλληλη επεξεργασία δύναται να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών και δε προκαλούν σημαντική επίπτωση στη Δημόσια Υγεία.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά:

 Δορές, δέρματα, οπλές, χηλές, κέρατα, φτερά, αίμα από μη μηρυκαστικά και από υγιή μηρυκαστικά ζώα.

 κόκκαλα, ιστοί κρέατος, ακατάλληλα αλλαντικά κλπ.

 Μέρη σφαγμένων ζώων κατάλληλα ή ακατάλληλα (για εμπορικού λόγους) χωρίς όμως σημάδια μεταδόσιμων νόσων, για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κατηγορία 2

Η Κατηγορία 2 των ζωικών υποπροϊόντων ανήκει στα υψηλού ρίσκου προϊόντα αποβλήτων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υλικά τα οποία μπορούν υπό κατάλληλη επεξεργασία να αξιοποιηθούν σε παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών.

Η κατηγορία 2 περιλαμβάνει κυρίως τα κάτωθι υποπροϊόντα:

 Αίμα από σφαγή ζώων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

 Υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων.

 Ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων.

 Ζώα που δεν έχουν σφαχθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

 Προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν την Κοινοτική Νομοθεσία.

Στην κατηγορία 2 ανήκουν επίσης η κόπρος και το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα των σφαγιασμένων ζώων η οποία όμως μπορεί μετά από ξήρανση να διατεθεί σε για διασπορά στο έδαφος

Κατηγορία 1

Η Κατηγορία 1 των ζωικών υποπροϊόντων κατατάσσεται ως η πιο επικίνδυνη από τις τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία αυτή πρέπει να μεταφέρεται, επεξεργάζεται και αποτεφρώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες με τη λήψη όλων των απαραίτητων περιβαλλοντικών μέτρων που απαιτούνται.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά:

 Ζώα και όλα τα μέρη του σώματος αυτών, για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.

 Ζωικά υποπροϊόντα (υπολείμματα τροφίμων) από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

 Νεκρά ζώα: Πειραματόζωα, Ζώα από ζωολογικούς Κήπους και Τσίρκο με υπόνοια μεταδοτικής νόσου.

 Υλικά ειδικού κινδύνου (π.χ. ιστοί ζωικής προέλευσης με υπόνοια λοιμωδών παραγόντων, κεφάλια ζώων).

 Ζώα με μεταδοτικές νόσους.

 Προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες ή περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.

                                                                           ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η αμοιβή  για την ολοκληρωμένη διαχείριση των «ζωικών υποπροϊόντων » από το Σφαγείο της  «Δ.Ε.Π.Α.Π.» στην περιοχή Δεσκάτης, προς τελική διάθεση σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης  προϋπολογίζεται :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Συλλογή & Μεταφορά και Τελική διάθεση «Υλικών» προς μονάδα τελικής διάθεσης 0,14€ Ευρώ/ανά κιλό (kg)

 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν την παραλαβή 3.000 kg κιλών παραγωγής από τα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π.  κατασχεμένων ή μη «Υλικών» ανά δρομολόγιο  κατ’ελάχιστο,   και συνολικά   79.493,08kg για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Συγκεκριμένα:

ποσότητα Χρέωση ανά κιλό σύνολο
79.493,08kg 0,14kg 11.129,03€
  Φ.Π.Α. 24%    2.670,97€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

13.800,00€

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 08/03/2017  και έως τις  10:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την  08/03/2017  και έως τις  10:00π.μ

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΤΖΙΩΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ