Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης – οικισμού Δασοχωρίου

      

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                            Δεσκάτη,     26-06-2018

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.:    233

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)                                                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        

ΤΗΛ. : 24623 51117                                                         

FAX: 24623 51105

 

                                                                                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών  για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης την Παρασκευή στις 29-06-2018  ( Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης – οικισμού Δασοχωρίου κεντρική πλατεία) όπως  αναλύεται παρακάτω:

Α/Α     ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
1. Ηχητική  κάλυψη  για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  που θα πραγματοποιηθεί  στις

29-06-2018  στην κεντρική πλατεία του οικισμού (Δασοχωρίου).

Για την ηχητική  κάλυψη θα χρειασθούν

Ήχος:

Ηχητικό Σύστημα P.A. συνολικής ισχύς 15.000W σε μορφή stack

5 ηχεία monitor 15’’

5 μικρόφωνα

1 Ψηφιακή Κονσόλα 32 καναλιών

1 σετ τύμπανα

4 ασύρματα μικρόφωνα

8 βάσεις μικροφώνου

5 αναλόγια με φωτάκι

4 βάσεις οργάνων

        524,19€
                                                                                     Σύνολο                                                                                                                                    524,19€
                                                                               ΦΠΑ 24%             125,81€
                                                                                   Σύνολο                              650,00€

 

 

Η ανάθεση της  υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.  2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Οι προσφορές   θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την  Τετάρτη  27-06-2018  και ώρα 12:00 π.μ

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος  θα προσκομίσει  και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.    Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας  (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).

2.  Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

                                                                               

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                                             ΤΖΙΩΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ