Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            Δεσκάτη :      17-02-2017

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.:     69

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Π.Α.Π.           

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και την παροχή της καλλιτεχνικής υπηρεσίας από διάφορους διασκεδαστές  :

Κατηγορία 1.1 Παροχή υπηρεσίας

Κωδικός CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Συμμετοχή καλλιτέχνη – καλλιτεχνικού σχήματος για την πραγματοποίηση της παιδικής παράστασης με κλόουν  ξυλοπόδαρους και αποκριάτικα τραγούδια.

Έναρξη Παρασκευή 24-02-2017 στις 11:00π.μ ( Δημοτική

Ενότητα Δ. Χασίων – κεντρική πλατεία  Καρπερού).

 

 

 

 

161,29€

 

 

 

 

 38,71€

 

 

 

 

200,00

Κατηγορία 1.2 Παροχή υπηρεσίας

Κωδικός CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Συμμετοχή καλλιτέχνη – καλλιτεχνικού σχήματος για την πραγματοποίηση της παιδικής παράστασης με κλόουν  ξυλοπόδαρους και αποκριάτικα τραγούδια.

Έναρξη,  Κυριακή  26-02-2017  και ώρα και ώρα 12:00π.μ ( Δημοτική Ενότητα Δ. Δεσκάτης – κεντρική πλατεία  Δεσκάτης

161,29€    38,71€ 200,00

Κατηγορία 2.1 Προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης

               CPV  39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Διαφημιστικά φυλλάδια με το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων της Δ.Ε.Π.Α.Π. φυλλάδια A5 (14x20cm), χαρτί 135g velvet, εκτύπωση έγχρωμη Α+ Β όψεις.           200 0.20€ 40,00€
2 Προσκλήσεις            150 0,15€ 22,50€
3 Αφίσες  50Χ70cm τετραχρωμία χαρτί 135g velvet 80 0,50€ 40,00€
  Πανό δρόμου σε λινάτσα και ξύλα (4,00mm x 1,00mm)  με  τύπωμα των εκδηλώσεων 2 25,00€ 50,00€
                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ 152,50€
                                                                                                          Φ.Π.Α. 24% 36,60€
                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 189,10€

Κατηγορία 2.2 Προμήθεια αποκριάτικων ειδών

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Κονφετί πολύχρωμα 70 τεμάχια 0.24€ 16,80€
2 Σερμπατίνες 70 τεμάχια 0,24€ 16,80€
3  Κορδέλες πολύχρωμες 30μ. 30 μέτρα   Τιμή μέτρου 0,13  Τιμή μέτρου 3,90€
4 Αποκριάτικες μάσκες 70 τεμάχια 0,61€ 42,70€
5 Σφυρίχτρες              2 τεμάχια 0,22€ 0,44€
                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ 80,64€
                                                                                                          Φ.Π.Α. 24% 19,35€
                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99,99€

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά ανάλογα με την κατηγορία που τους ενδιαφέρει.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη  21/02/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51117 και στο fax: 2462351105 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΤΖΙΩΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ