Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 79
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105
Κωδικός ΑΔΑΜ : 17REQ005801575
CPV: 79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2018.

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α: 2.450,00€
Η πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια :
· Κατάρτιση των λογιστικών σχεδίων Γενικής Λογιστικής και Λογαριασμών Τάξεων με βάση το Γενικό Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Οργανισμού.
· Παραμετροποίηση – έλεγχο του υποσυστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του Προϋπολογισμού – Απολογισμού.
· Μεταφορά αντιστοιχίσεων και υπολοίπων των κινούμενων λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από την προηγούμενη χρήση, αντιστοίχιση νέων λογαριασμών δημόσιας και γενικής λογιστικής.
· Παραμετροποίηση – έλεγχο υποσυστήματος πελατών – προμηθευτών και δικαιούχων μισθοδοσίας.
· Χαρακτηρισμό εγγραφών.
· Μεταφορά στη Γενική λογιστική όλων των κινήσεων της Δημόσιας Λογιστικής που προβλέπονται, ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως, καταχώρηση λογιστικών εγγραφών όπου απαιτείται.
· Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου συμφωνιών για τη συλλειτουργία δύο λογιστικών κυκλωμάτων (Δημόσια λογιστική – Γενική Λογιστική).
· Έλεγχο ταμείου μέσω της συμφωνίας Δημόσιας και Γενικής λογιστικής: Ανάπτυξη λογαριασμών καταθέσεων, παρακολούθηση κυκλώματος επιταγών και αξιόγραφων, διαχωρισμό επιταγών πληρωτέων.
· Παραμετροποίηση υποσυστήματος Μητρώου παγίων (Τύποι παγίων, καρτέλες παγίων, ανάπτυξη σχεδιασμού συσχέτισης παγίων και χρηματοδοτήσεων).
· Ανάπτυξη συστήματος αυτόματου υπολογισμού αποσβέσεων.
· Εξαγωγή στατιστικών και φορολογικών στοιχείων για την έγκαιρη υποβολή τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
· Ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών για την ορθολογική εφαρμογή του ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος και ανάπτυξη διαδικασιών για την βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό.
· Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων.
· Παρακολούθηση και καταχώρηση των τιμολογίων του σφαγείου κατά τις ημέρες λειτουργίας του.
· Σύνταξη στατιστικών στοιχείων και οικονομικών καταστάσεων για ΕΕΤΑΑ.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β: 2.450,00 €
Πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

· Λογιστικοποίηση των αποθεμάτων που προκύπτουν από την απογραφή στο τέλος του 2017 (εφόσον υπάρχουν) και προσαρμογή των λογαριασμών των αποθεμάτων (Ομάδα 2).
· Εργασίες συμφωνιών και ελέγχου των λογαριασμών για τον υπολογισμό του οργανικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
· Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου.
· Ειδικές Πληροφοριακές καταστάσεις προς τη Αναθέτουσα Αρχή.
· Διενέργεια λογιστικών εγγραφών κλεισίματος της χρήσης.
· Σύνταξη οικονομικών εγγράφων και φυσική παρουσία κατά την διάρκεια διαχειριστικών ελέγχων για τα παρελθόντα έτη.
· Κατάρτιση των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων με βάσει τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
· Σύνταξη και εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (Ισοζύγιο, Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού κτλ.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 28/02/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος των υπηρεσιών (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ