Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης ενημέρωσης και συντήρησης ολοκληρωμένου διαχειριστικού προγράμματος για την υποστήριξη της ΔΕΠΑΠ έτους 2017

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                        Δεσκάτη,    28-02-2017

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:    101

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

Κωδικός  ΑΔΑΜ : 17REQ005801575

CPV:  48621000−7  Πακέτα λογισμικού  λειτουργικών      συστημάτων κεντρικής    μονάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                            Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Π.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2017.

                                            Περιγραφή εργασιών και κόστος υπηρεσίας έτους 2017

                                                     ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α:  1.000,00 €

  1η ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
·     Προμήθεια των αναβαθμισμένων εκδόσεων – Αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων – εφόσον αυτό απαιτείται (κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού κατασκευής της ή πλήρη εγκατάσταση νέων εφαρμογών σε νεότερο περιβάλλον εργασίας.
·     Συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας & της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της τεχνικής βελτίωσης και της τηλεφωνικής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό).
·     Επί τόπου εγκατάσταση νέων εκδόσεων καθώς και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών σε περίπτωση προβλημάτων.
·     Παραμετροποίηση των εφαρμογών,  οργάνωση και έλεγχο των λειτουργιών ρουτίνας,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η ομαλή ροή εντολών και αναφορών των Πληροφοριακών Συστημάτων και των υποσυστημάτων του. Η παραμετροποίηση απαιτείται εκτός των άλλων, κάθε φορά που υπάρχουν έκτακτες αλλαγές νομοθεσίας ή ζητηθεί υλοποίηση συγκεκριμένης σχεδίασης. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται διερεύνηση μόνο σε εκείνα τα σημεία που εντοπίζονται μεταβολές.
·     Έλεγχο της καλής λειτουργίας και άμεσης ανταπόκρισης των διαδικασιών διασύνδεσης των Βάσεων Δεδομένων του Οργανισμού σας με τις Εθνικές Βάσεις (π.χ. ΟΠΣ υπουργείων, Στατιστικά.,κλπ).
·     Εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης των εφαρμογών με τακτικούς και έκτακτους ποιοτικούς ελέγχους των δεδομένων και της ορθής λειτουργίας τους. Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου. Λειτουργία αυτόματου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου και συμφωνιών.
·      Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs). Επεμβάσεις εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής της εταιρείας στο λογισμικό για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας των εφαρμογών.
·     Έλεγχο ασφάλειας δεδομένων και δημιουργία κυκλώματος δικαιωμάτων χρηστών και παρακολούθησης ιστορικού για λόγους ασφάλειας.
·     Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations διεπαφών με άλλα συστήματα, (π.χ. συστήματα ωρομέτρησης, αποθηκών δεδομένων, αρχειοθέτησης εγγράφων κ.λπ.).

                                                           ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β:  1.000,00 €

2η ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
·     Τακτικές επισκέψεις για κάθε σοβαρό πρόβλημα και άμεση ανταπόκριση εντός 24/ώρου με επί τόπου παρουσία
·     Τηλεφωνική υποστήριξη, για τεχνικές πληροφορίες ή απορίες με στόχο την  αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων, κάθε εργάσιμη ημέρα.
·     Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω τηλεπικοινωνιακής υποδομής που διαθέτει η εταιρεία για άμεση εξυπηρέτηση.
·     Απλή επιδιόρθωση (ή ανάκληση εφόσον είναι δυνατό) αποτελεσμάτων από εσφαλμένο χειρισμό.
·     Δημιουργία και προσαρμογή των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών και της νομοθεσίας.
·     Παροχή οδηγιών και οπτικοακουστικών βοηθημάτων όπου απαιτούνται.
·     Δυνατότητα κατάθεσης αιτημάτων των χρηστών και λήψη απαντήσεων, από και προς το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας.
·     Προσαρμογή και παραμετροποίηση ειδικών εργαλείων για εξαγωγή δεδομένων και αποτελεσμάτων.
·     Απεριόριστη υποστήριξη του υπηρεσιακού ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα των εφαρμογών, εκπαίδευση, συμβουλές στον τρόπο λειτουργίας. Δημιουργία ομάδων εκπαίδευσης εφόσον κριθεί απαραίτητο.
·     Δημιουργία συστήματος αναφορών προς την διοίκηση.
·     Ανάλυση των νέων απαιτήσεων με την συμμετοχή των υπηρεσιών, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των εφαρμογών.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 08/03/2017  και έως τις  10:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την  08/03/2017  και έως τις  10:00π.μ

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΤΖΙΩΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ