Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπηρεσία: “Σχεδιασμός, αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισηςδικτύου Παιδικών Χαρών Δήμου Δεσκάτης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 3/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6598
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΗΛ. : 24623 51109 – 24623 51123
FAX: 24623 51105 – 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Σχεδιασμός, αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης δικτύου Παιδικών Χαρών Δήμου Δεσκάτης», πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεσή της.
Η ανάθεση της ανωτέρω Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 44,134 και 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.699,76 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. (14.274,00€ χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την 02-10-2018 τεχνική περιγραφή , ως ακολούθως:
Η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση υπηρεσία γενικής διαχείρισης (CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Γενικής Διαχείρισης) έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την δημιουργία προτάσεων αναβάθμισης και ανάπτυξης δικτύου Παιδικών Χαρών στον Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ με στόχο την χρηματοδότηση της υλοποίησής τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ2014-2020, Εθνικοί πόροι πράσινου ταμείου, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, οι παραδοτέες εργασίες που θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο αφορούν τα εξής:
· Παραδοτέο 1ο – Σχεδιασμός δικτύου Παιδικών Χαρών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας θα πραγματοποιηθεί αναγνώριση όλων των υφιστάμενων παιδικών χαρών που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στην περιοχή. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου και με επισκέψεις στους χώρους θα συλλέξει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου στη συνέχεια να αναγνωρίσει το τοπικό σύστημα αθλοπαιδιών και να διαμορφώσει πολιτικές και προτάσεις βελτίωσης και εξυγίανσης. Επίσης θα προβεί σε αξιολόγηση του υπάρχοντος υλικού τεκμηρίωσης και θα τα κατηγοριοποιήσει σε προορισμούς προκειμένου να διαμορφώσει ζώνες αναψυχής, δημιουργίας, άθλησης, χαλάρωσης και ξεκούρασης. Εκτός των άλλων, και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου θα διαγνώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων παιδικών χαρών, σε χώρους που πληρούν τα πολεοδομικά και χωροταξικά κριτήρια.
· Παραδοτέο 2ο – Διάγνωση ειδικών παραμέτρων σχεδιασμού για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου εξετάζονται οι τρεις κύριες παράμετροι που πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την τελική επιλογή της δημιουργίας «δικτύου παιδικών χαρών»: Πρώτον, η καταλληλότητα του χώρου (χρήσεις γης, ρύπανση, κυκλοφοριακά, επικινδυνότητα, ασφάλεια, κλπ). Δεύτερον, επάρκεια χώρου προκειμένου να αναπτυχθούν οι βέλτιστες δραστηριότητες και να εγκατασταθούν όργανα που συνάδουν με τον θεματικό χαρακτήρα της παιδικής χαράς όπως αυτός θα προσδιοριστεί στην συνέχεια. Τρίτον, ύπαρξη ανάγκης από την τοπική κοινωνία για απόδοση χρήσης και ταυτότητας στην παιδική χαρά μέσω της εγκατάστασης ειδικών οργάνων και εξοπλισμού.
· Παραδοτέο 3ο – Διαμόρφωση διακριτού χαρακτήρα σκοπού και χρήσης των επιλεγμένων προς διαμόρφωση παιδικών χαρών για ένταξη στο δίκτυο. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο πραγματοποιείται ανάλυση των συμπερασμάτων που έχουν διαγνωστεί από την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών και τελικά επιχειρείται η διαμόρφωση του διακριτού χαρακτήρα σκοπού και χρήσης που πρέπει να φέρει η κάθε μία παιδική χαρά, δηλαδή, η θεματική του διάσταση, στο πλαίσιο μίας ενιαίας προσέγγισης του Δήμου και των αναγκών των πολιτών. Επομένως θα πρέπει να αποδοθούν χρήσεις ανάλογα με την ηλικία στην οποία απευθύνονται και να επιλεγούν τα βέλτιστα όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες και την ασφάλεια των χρηστών. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η έννοια της παιδικής χαράς προσδιορίζεται ως εξής:
o Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.
o Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
o Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών.
· Παραδοτέο 4ο – Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών. Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να περιέχει η κάθε μία παιδική χαρά τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες ενότητες σχετικά με τον θεματικό τους χαρακτήρα.
· Παραδοτέο 5ο – Διαμόρφωση τρισδιάστατων μοντέλων. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο πραγματοποιείται γραφική αναπαράσταση σε τρισδιάστατη ανάπτυξη του δικτύου των παιδικών χαρών που έχουν επιλεγεί να αναβαθμιστούν ή / και να δημιουργηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης. Επίσης αναπτύσσονται χάρτες με τις ειδικές προδιαγραφές των οργάνων και των προτεινόμενων επεμβάσεων εξυγίανσης για κάθε παιδική χαρά διακριτά που εντάσσεται στο δίκτυο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση Υπηρεσίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Το ενδεικτικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί συνάρτηση των ανθρωπομηνών που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών και των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου στηρίχτηκε στις τιμές αγοράς παροχής υπηρεσιών συναφών με το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή με τιμές που έχουν γίνει αποδεκτές σε έργα παροχής συναφών υπηρεσιών από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Στο παραπάνω πλαίσιο η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από:
· Έναν Υπεύθυνο Έργου Υπεύθυνος Έργου με 10ετή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων περιβαλλοντικών εφαρμογών και κάτοχο πανεπιστημιακού διπλώματος Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακού και διδακτορικού, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 5.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τουρισμού εμπειρίας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 4.274,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 2.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κοστολόγησης με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 2.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης δράσεων ΜΚΤ Δημοσιότητας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 1.000,00 €

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές αλλά και το φυσικό αντικείμενο, που περιλαμβάνει η παρούσα εργασία υπολογίζεται παρακάτω ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τους εκτιμώμενους ανθρωπομήνες (ΑΜ) , (1 (ΑΜ) = 22 ανθρωποημέρες ), που θα απαιτηθούν για το κάθε στέλεχος σε κάθε φάση του έργου.
Ειδικότερα, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Στελέχη Ανθρωπομήνες Παρ. 1ο Σχεδιασμός δικτύου Παιδικών Χαρών Παρ. 2ο Διάγνωση ειδικών παραμέτρων σχεδιασμού για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους Παρ. 3ο Διαμόρφωση διακριτού χαρακτήρα σκοπού και χρήσης των επιλεγμένων προς διαμόρφωση παιδικών χαρών για ένταξη στο δίκτυο Παρ. 4ο Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών Παρ. 5ο Διαμόρφωση τρισδιάστατων μοντέλων €/ΑΜ
Υπεύθυνος Έργου με 10ετή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων περιβαλλοντικών εφαρμογών και κάτοχο πανεπιστημιακού διπλώματος Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακού και διδακτορικού 0,65 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 5000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τουρισμού εμπειρίας 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 4274
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κοστολόγησης 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης δράσεων ΜΚΤ & Δημοσιότητας 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1000
ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ 4,65 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   2.354,80 2.354,80 2.604,80 2.604,80 2.604,80 14.274,00
ΦΠΑ             3.425,76
ΤΕΛΙΚΟ             17.699,76

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 «Σχεδιασμός, αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης δικτύου Παιδικών Χαρών Δήμου ΔΕΣΚΑΤΗΣ» Κατ. αποκοπή 1 14.274,00 14.274,00
Μερικό Σύνολο 14.274,00
ΦΠΑ (24%) 3425,76
Γενικό Σύνολο 17.699,76

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος (εταιρική παρουσίαση του υποψηφίου και τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών με ειδική τεκμηρίωση της επάρκειας), θα πρέπει να αποσταλούν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά ή/και σχετική υπεύθυνη δήλωση:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016

Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosdes@otenet.gr ή στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 12:00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος