Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εργασία επισκευής μηχανήματος με αριθμ. κυκλ. ΜΕ34923

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24-10-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8716
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την εργασία επισκευής του Μηχανήματος έργου του Δήμου Δεσκάτης με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 34923.
Όπως αναλύεται παρακάτω:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΜΕ 34923 ποσό 149,90€ με Φ.Π.Α.
CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕ 34923 ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Συγκόλληση βάσης μοτέρ περιστροφής με ειδική συγκόλληση ηλεκτροδίων μαντεμιού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
5 ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 29,98€ 120,89€ 29,01 149,90€

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 149,90€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη, 27/10/2016 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου, τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ