Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επισκευή τουρμπίνας στο μηχάνημα έργου ΜΕ 95530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 25-04-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2770
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή της τουρμπίνας στο μηχάνημα έργου ΜΕ 95530.
Στο ανωτέρω μηχάνημα θα πρέπει να γίνει εξαγωγή του τούρμπο, θα πρέπει να ανοιχθεί η τουρμπίνα και να αντικατασταθεί το κάτριτς ( κεντρώο ) μαζί με τις φτερωτές, και εν συνεχεία να επανατοποθετηθεί στο μηχάνημα.
Τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν καθώς και οι εργασίες επισκευής αναλύονται παρακάτω ξεχωριστά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ 95530 458,80€ με Φ.Π.Α.
VOLVO BM (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος L 90C Έτος κατασκευής 1997 HP 154
Αριθμός πλαισίου L90CV14508

CPV : 42110000-3 Τουρμπίνες και κινητήρες

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ 95530

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
 Τούρμπο  (κάτριτς ) κεντρώο με δύο φτερωτές Τεμ.  1 370,00€ 370,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ   370,00€
                         Φ.Π.Α.  24%                         88,80€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 458,80€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών
ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 148,80€ με Φ.Π.Α.
VOLVO BM (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος L 90C Έτος κατασκευής 1997 HP 154
Αριθμός πλαισίου L90CV14508

CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

  Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ 95530

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία εξαγωγή  τουρμπίνας από το μηχάνημα

Β) Εργασία  άνοιγμα τουρμπίνας  και εξαγωγή  (κάτριτς με τις φτερωτές) και τους  κοχλίες.

Γ) Εργασία τοποθέτηση νέας τουρμπίνας  (κάτριτς με τις φτερωτές και τους κοχλίες)

Δ) Εργασία επανατοποθέτησης τουρμπίνας στο μηχάνημα έργου

    5 ώρες  24,00€ 120,00€ 28,80€     148,80€

3. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   370,00€ 88,80€ 458,80€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 120,00€ 28,80€ 148,80€
                                                                                   

                                                           ΣΥΝΟΛΑ

490,00€ 117,60€ 607,60€
                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      607,60€

ΣΥΝΟΛΑ 490,00€ 117,60€ 607,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 607,60€

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους
Κ.Α. 30.6672.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ βάση του προϋπολογισμού 2017.
K.A 30.6264.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ βάση του προϋπολογισμού 2017.

ΚAΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

CPV ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV 42110000-3 Τουρμπίνες και κινητήρες
CPV 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ