Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επισκευή μηχανήματος έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη: 04-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8622
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή του παρακάτω μηχανήματος έργου ΜΕ 34924 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ).
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο.
Το παρακάτω μηχάνημα έργου κρίνεται απαραίτητο για τις υπηρεσίες του Δήμου Δεσκάτης και πρέπει να επισκευαστεί.

Κωδικός 25: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 34924 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ 34924 2.740,40€ με Φ.Π.Α.
KOMATSU ( ΕΚΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος WR 93R-2 Έτος κατασκευής 1999 HP 97 τύπος κινητήρα S4D106-1FA και αριθμό πλαισίου 93F21557
CPV: 34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Mηχάνημα Έργου ΜΕ 34924 (ΤΣΑΠΑΚΙ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
1. Δίσκοι φρένων Τεμ. 8 85,00€ 680,00€
2. Μεταλλικά φρένων Τεμ. 4 55,00€ 220,00€
3. Δορυφόροι διαφορικού Τεμ. 2 205,00€ 410,00€
4 Πλανήτες διαφορικού Τεμ. 4 155,00€ 620,00€
5 Τρόμπα πετρελαίου Τεμ. 1 100,00€ 100,00€
6 Λάστιχα φρένων Τεμ. 6 30,00€ 180,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2.210,00€
Φ.Π.Α. 24 % 530,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.740,40€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 34924 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών
ΜΕ 34924 1.150,00€ με Φ.Π.Α.
KOMATSU ( ΕΚΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος WR 93R-2 Έτος κατασκευής 1999 HP 97 τύπος κινητήρα S4D106-1FA και αριθμό πλαισίου 93F21557.
CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Mηχάνημα Έργου ΜΕ 34924 (ΤΣΑΠΑΚΙ)
1. Εξαγωγή πίσω διαφορικού για επισκευή, εξαγωγή και αντικατάσταση δίσκους φρένων, εξαγωγή και αντικατάσταση πλανήτες και δορυφόρους διαφορικού, εξαγωγή και αντικατάσταση τρόμπας πετρελαίου, αντικατάσταση λαστιχάκια φρένων, καθάρισμα ψυγείου και επιδιόρθωση των διαρροών από τον κινητήρα του μηχανήματος καθώς και έλεγχος και επιδιόρθωση στα λαστιχάκια και στις τσιμούχες του μηχανήματος για διαρροές.

927,42€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 927,42€
Φ.Π.Α. 24 % 222,58€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.150,00€

Η προμήθεια και η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 17-10-2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..
Ο/η οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι των προμηθειών και των υπηρεσιών (και μόνο αυτοί) θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε διάστημα δέκα (10) ημερών μέχρι και Παρασκευή 27-10-2017.
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( ΙΚΑ – ΕΦΚΑ) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας η την άδεια λειτουργίας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ