Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επισκευή μηχανήματος έργου (γκρέιντερ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05-09-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7750
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή του παρακάτω μηχανήματος έργου ΜΕ 34923 ( Γκρέιντερ).
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο.
Το παρακάτω μηχάνημα έργου κρίνεται απαραίτητο για τις υπηρεσίες του Δήμου Δεσκάτης και πρέπει να επισκευαστεί.
Κωδικός 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ 34923 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
Προϋπολογισμός προμήθεια ανταλλακτικών.
ΜΕ 34923 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 437,99€ με Φ.Π.Α.
KOMATSU (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) Τύπος GD521A-1E Έτος κατασκευής 1998
HP 140 Εργοστάσιο κατ. Κινητήρα : KOMATSU
Αριθμός πλαισίου G52A-12053
CPV: 34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΜΕ 34923 ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) KOMATSU

Τύπος  GD521A-1E  Έτος κατασκευής 1998

HP 140 Εργοστάσιο κατ. Κινητήρα :  KOMATSU

Αριθμός πλαισίου G52A-12053

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Κεντρικός άξονας διεύθυνσης του  μαχαιριού ενισχυμένος από ( ατσάλι) διαστάσεων 2 μέτρων. Τεμ.  1 353,22€ 353,22€
                             ΣΥΝΟΛΟ 353,22€
                         Φ.Π.Α.  24%              84,77€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 437,99€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 34923 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας επισκευής και συγκόλλησης.
ΜΕ 34923 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 666,00€ με Φ.Π.Α.
KOMATSU (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) Τύπος GD521A-1E Έτος κατασκευής 1998
HP 140 Εργοστάσιο κατ. Κινητήρα : KOMATSU
Αριθμός πλαισίου G52A-12053
CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 34923

  Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕ 34923 ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1.  1. Εργασία επισκευής: Κατέβασμα των βάσεων στήριξης  του μαχαιριού εργασίες συγκόλλησης και επισκευής  ( μαντεμοκόλληση )   και επανατοποθέτηση.

2. Εργασία επισκευής και  συγκόλλησης  των γραναζίων  περιστροφής του μαχαιριού και επανατοποθέτηση και της μπουκάλας για την ρύθμιση της κλίσης του μαχαιριού.

3. Τοποθέτηση κεντρικού άξονα διεύθυνσης μαχαιριού.

537,10€ 128,90€   666,00€

Η προμήθεια και η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 08-09-2017 και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..
Ο/η οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι των προμηθειών και των υπηρεσιών (και μόνο αυτοί) θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ