Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επισκευή φορτηγού οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη: 10-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51171 – 51117
FAX: 24623 51146 – 51105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή του φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1046 (ΦΟΡΤΗΓΟ) και του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 34923 ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 1.616,96€
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επισκευή και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων λόγο έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στα παρακάτω οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας:

1. ΜΕ 34923 ( Ισοπεδωτής Γαιών).
2. ΚΗΙ 1046 ( Φορτηγό )

Στο ΜΕ 34923 ( Ισοπεδωτής Γαιών ) παρουσιάστηκε έκτακτη βλάβη καθώς φράκαρε το κομπρεσέρ στο κύκλωμα του Air condition. Θα χρειαστεί να προβούμε στην εξαγωγή και αντικατάσταση του κομπρεσέρ στο κύκλωμα του Air condition, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και με το ανάλογο φρέον.

Στο ΚΗΙ 1046 ( Φορτηγό) παρουσιάστηκε βλάβη στην μίζα του οχήματος. Θα χρειαστεί να προβούμε στην ολική αντικατάσταση της γραμμής της μίζας μέχρι και την μπαταρία του οχήματος, επίσης θα χρειαστεί να προβούμε στην αντικατάσταση του μπουτόν στον τρίτο άξονα καθώς μπλόκαρε και δεν κατεβαίνουν οι τροχοί του οχήματος.

Τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα που θα χρειαστούν για την επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής, επίσης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.
Τα ανταλλακτικά και οι υπηρεσίες επισκευής που θα χρειαστούν για την επισκευή του οχήματος αναλύονται παρακάτω.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΙ 1046 (φορτηγό ανατρεπόμενο)
ΚΗΙ 1046 ΜΑΡΚΑ IVECO MAGIRUS ΦOΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ME ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WJME2JPJ004157233 , 57 HP
CPV: 34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 400,52€:

A/A Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΗΙ 1046 (φορτηγό ανατρεπόμενο) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
1. ΜΙΖΑ 24V Τεμ.  1     270,00€ 270,00€
2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 24V Τεμ.  1 53,00€ 53,00€
                        ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 323,00€
                         Φ.Π.Α.  24 % 77,52€
                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 400,52€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
Τύπος GD521A-1E Έτος κατασκευής 1998
HP 140 Εργοστάσιο κατ. Κινητήρα : KOMATSU Αριθμός πλαισίου G52A-12053
CPV: 34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 419,12€:

A/A Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
1. Κομπρεσέρ  Air condition Τεμ.  1     270,00€ 270,00€
2 φρέον Κιλό 1 68,00€ 68,00€
                        ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 338,00€
                         Φ.Π.Α.  24 % 81,12€
                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 419,12€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 1046 (φορτηγό ανατρεπόμενο)
ΚΗΙ 1046 ΜΑΡΚΑ IVECO MAGIRUS ΦOΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ME ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WJME2JPJ004157233 , 57 HP
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εκκίνησης 50116600-7Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης οχημάτων 50116400-5
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 396,80€:

A/A Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ

 ΚΗΙ 1046  (φορτηγό ανατρεπόμενο)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
1. 1) ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΖΑΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΖΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

2)  ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

      1     320,00€ 320,00€
                        ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 320,00€
                         Φ.Π.Α.  24 % 76,80€
                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 396,80€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
Τύπος GD521A-1E Έτος κατασκευής 1998
HP 140 Εργοστάσιο κατ. Κινητήρα : KOMATSU Αριθμός πλαισίου G52A-12053
CPV:50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 400,52€:

A/A Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
1. 1) ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ   Air condition

2) ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ   Air condition

        1     323,00€ 323,00€
                        ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 323,00€
                         Φ.Π.Α.  24 % 77,52€
                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 400,52€

Κωδικός 30: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 323,00€ 77,52€ 400,52€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 338,00€   81,12€ 419,12€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 661,00€ 158,64€ 819,64€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 320,00€ 76,80€ 396,80€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 323,00€ 77,52€ 400,52€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 643,00€ 144,00€ 797,32€

Η προμήθεια και οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α) Του Νόμου 4412/2016
β) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων>>.
γ) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>>
δ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστημα ∆ημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει από το ιδίους πόρους του Δήμου και έχει προβλεφθεί
πίστωση στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 στους κάτωθι Κ.Α.
Κ.Α: 30-6672.001
Κ.Α: 30-6264.001
Κ.Α: 30-6671.001
Κ.Α: 30-6263.001

Η ανωτέρω υπηρεσία και η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 13/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51123 – 51117 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας η οποία θα αναφέρετε στο σύνολο της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας.
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ