Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 13-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 59
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1. Προμήθεια

Κατηγορία 1.1 προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης
CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Διαφημιστικά φυλλάδια με το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων της Δ.Ε.Π.Α.Π. φυλλάδια A5 (14x20cm), χαρτί 135g velvet, εκτύπωση έγχρωμη Α+ Β όψεις.  

200

 

0.20€

 

40,00€

2 Προσκλήσεις            150                       0,15€ 22,50€
3 Αφίσες  50Χ70cm τετραχρωμία χαρτί 135g velvet 80 0,50€ 40,00€
  Πανό δρόμου σε λινάτσα και ξύλα (4,00mm x 1,00mm)  με  τύπωμα των εκδηλώσεων 2 25,00€ 50,00€
                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ 152,50€
                                                                                                          Φ.Π.Α. 24% 36,60€
                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 189,10€

Κατηγορία 1. Προμήθεια
Κατηγορία 1.2 προμήθεια
CPV: 30199700-7 Χαρτικά είδη

Προμήθεια ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Προμήθεια κονφετί,  κορδελών, αποκριάτικες μάσκες, σερμπατίνες  ( Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης –  πλατεία Δημαρχείου – κεντρική πλατεία )

Κυριακή  18-02-2018  και ώρα 20:00μ.μ.

 

82,40    19,78 102,18

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 14-02-2018 και ώρα 14:00 μ.μ
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ