Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συλλογή – διαλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων του Δημοτικού σφαγείου ΔΕΠΑΠ για το έτος 2020

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ημερομηνία : 14-02-2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. πρωτ: 101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200
Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Δ.Ε.Π.Α.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
CPV: 03140000-4 Ζωικά και συναφή προϊόντα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπονται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3 από το Δημοτικό Σφαγείο Δεσκάτης (Δ.Ε.Π.Α.Π.) προς νόμιμη μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης (Δ.Ε.Π.Α.Π.), ύστερα από επιτόπου αυτοψία στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων σφαγείων, τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης, είναι υποπροϊόντα κατηγορίας 1, 2 και 3, και πιο συγκεκριμένα κεφάλια, (υλικά κατηγορίας 1), πατσιές, εντόσθια, περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος ( υλικά κατηγορίας 2), καθώς και κόκαλα, λίπη, δέρματα, αίμα (υλικά κατηγορίας 3) κ.α..
Για λόγους δημοσίας υγείας, την ανωτέρω υπηρεσία η Δ.Ε.Π.Α.Π. θα την αναθέσει σε ανάδοχο βάση των διατάξεων του Ν. 4412/2016 με την προϋπόθεση ο ανάδοχος να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για το σκοπό αυτό.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ)
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Συγγραφής – Ισχύουσες διατάξεις – Συμβατικά στοιχεία

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους με τους οποίους αφορά την υπηρεσία διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3 από το Δημοτικό Σφαγείο Δεσκάτης (Δ.Ε.Π.Α.Π.) προς νόμιμη μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας.
Η κείμενη νομοθεσία και οι διατάξεις είναι :
1. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273.
2. Το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016.
8. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016.
9. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας” καθώς και όλων των σχετικών διατάξεων όπως ισχύουν.

Άρθρο 2ο
Αντικείμενο παρεχόμενης υπηρεσίας
Ο ανάδοχος κάθε φορά που πρόκειται να παραλάβει ζωικά υποπροϊόντα από τα Δημοτικά Σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π., ειδοποιείται άμεσα από τον Υπεύθυνο της Δ.Ε.Π.Α.Π. και των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή εξυπηρέτηση των Δημοτικών Σφαγείων. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκομιδή των ζωικών υποπροϊόντων του Δημοτικού Σφαγείου κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Δ.Ε.Π.Α.Π. προς τον ανάδοχο, 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αποκομιδή.
Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος θα διαθέτει στο χώρο των Δημοτικών Σφαγείων κενούς και καθαρούς περιέκτες. Εκεί το Εργατικό Προσωπικό των Σφαγείων εναποθέτει, κατά την διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών, τις ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων του, χύδην, προς απόρριψη. Μόλις οι περιέκτες πληρωθούν, και πιο συγκεκριμένα δύο εργάσιμες (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη αποκομιδή, ο Υπεύθυνος των Σφαγείων ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο του αναδόχου, επιβεβαιώνοντας την αποκομιδή των περιεκτών και την αναπλήρωσή τους με κενά και καθαρά. Τονίζεται ότι σε κάθε περιέκτη απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3, ο ανάδοχος βάσει του Π.Δ. 211/2006 θα τοποθετήσει σε ευκρινές σημείο ανεξίτηλη ετικέτα πράσινου ή/και κίτρινου χρώματος ή/και μαύρου χρώματος. Η Διοίκηση των Δημοτικών Σφαγείων θα υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία θα τοποθετήσει τους περιέκτες απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων.
Ο Υπεύθυνος του σφαγείου με τη σειρά του ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Κίνησης του αναδόχου να στείλει το κατάλληλο, εγκεκριμένο από την Κτηνιατρική Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας, όχημα στο χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης την συμφωνημένη μέρα και ώρα, για την αποκομιδή των ζωικών υποπροϊόντων.
Μόλις ο εξοπλισμός του αναδόχου σταλθεί στο χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης, το εργατικό προσωπικό των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης, προβαίνει στη φόρτωση των πληρωμένων με ζωικά υποπροϊόντα περιεκτών στο κατάλληλο εγκεκριμένο όχημα, ενώ ο οδηγός του αναδόχου αντικαθιστά τους πληρωμένους περιέκτες με άδειους και καθαρούς.

Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ποσότητα ζωικών υποπροϊόντων από τα Δημοτικά Σφαγεία Δεσκάτης, ο Υπεύθυνος του Σφαγείου ενημερώνει άμεσα τον ανάδοχο και με τον ίδιο τρόπο ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Κίνησης και προγραμματίζει άμεσα την εκτέλεση της επόμενης αποκομιδής με το κατάλληλο, εγκεκριμένο από την Κτηνιατρική Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας του αναδόχου, όχημα.

Επισημαίνεται ότι το όχημα του αναδόχου, συνοδεύεται πάντοτε από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1069/2009 και 142/2011 σε όλα τα στάδια συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης. Πιο συγκεκριμένα το εμπορικό έγγραφο υπογράφεται και σφραγίζεται επί τόπου στο χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Δεσκάτης της Δ.Ε.Π.Α.Π. τόσο από τον ίδιο τον υπεύθυνο των Δημοτικών Σφαγείων, όσο και από τον ανάδοχο.
ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Τα ζωικά υποπροϊόντα αφού συλλεχθούν στα ειδικά εγκεκριμένα οχήματα, μεταφέρονται τελικώς σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης (μαζί με το εμπορικό έγγραφο). Ο τελικός μεταποιητής σφραγίζει και υπογράφει το εμπορικό έγγραφο, φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλλει ένα αντίγραφο στον αποστολέα (Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης).
Ο ανάδοχος στα πλαίσια της τελικής διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούται να διαθέτει όλα τα νόμιμα έγγραφα, ή να υπάρχει σύμβαση με νόμιμο, αδειοδοτημένο τελικό αποδέκτη (μονάδα μεταποίησης) κατηγορίας 1, 2 & 3, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ανάδοχος μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται ως μεταφορέας να καθαρίζει και να απολυμαίνει το όχημα καθώς και τους χρησιμοποιημένους περιέκτες που πρόκειται να επανατοποθετήσει στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Σφαγείων της Δ.Ε.Π.Α.Π. για την συλλογή των ζωικών υποπροϊόντων.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Προθεσμία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι: η συγκέντρωση ποσότητας υλικών από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Π.Α.Π. ίσης με 100.000 κιλά.
Παράταση προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Μονομερής λύση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4ο
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Για την προσφερόμενη υπηρεσία από τον ανάδοχο, ο εργοδότης θα καταβάλλει σ’ αυτόν αμοιβή που δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό 17.360,00€, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού.
Στη συμβατική αυτή αμοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται όλο το κόστος και οι κάθε φύσης και μορφής δαπάνες του Αναδόχου, που αναφέρονται ή όχι για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από τον Εργοδότη πέρα από το ποσό του συμβατικού τιμήματος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, των τεχνικών οδηγιών, των προδιαγραφών που ισχύουν και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι τιμή χρέωσης ανά κιλό στο τιμολόγιο θα είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και αναφέρονται στην έντεχνη και ολοκληρωμένη παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αντικειμένου της σύμβασης και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.Ε.Π.Α.Π. με την υποβολή νομίμου παραστατικού από τον ανάδοχο για τη χρονική περίοδο παροχής των υπηρεσιών.
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά, για τις συγκεκριμένες παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και θα υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 5ο
Παρακολούθηση – Παραλαβή
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος γενικά της πορείας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 216, 217, 219, 220 και 221 του Ν. 4412/2016. Η Επίβλεψη θα συντονίζει την απαιτούμενη από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Π.Α.Π. επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και θα ελέγχει τις υπηρεσίες του αναδόχου και τα τελικά παραδοτέα. Ως τελικά παραδοτέα νοείται το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Η Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι υποχρεωμένη, μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, να καταβάλει στον Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή, μετά από την θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο
Τρόπος αποκομιδής
Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, η οποία θα πραγματοποιείται είτε μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (fax), είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και θα πραγματοποιείται από το Σφαγείο της Δ.Ε.Π.Α.Π., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Αλμυρή» Δεσκάτης.
Κάθε δρομολόγιο θα εκτελείται για την παραλαβή ποσότητας κατ’ ελάχιστο 2.000 kg κιλών κατασχεμένων ή μη «Υλικών» από τα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεσκάτης.
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις
1. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εκτελέσει το έργο που έχει αναλάβει, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, ενώ παράλληλα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλες τις νόμιμα εκδιδόμενες από την αρμόδια, Κτηνιατρική Διεύθυνση και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άδειες για τη διαχείριση των «Υλικών».
2. Στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συλλογής και μεταφοράς των «Υλικών», ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση να τηρεί την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετική με την διαχείριση των «Υλικών», έχοντας την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε παράβαση αυτών.
3. Ο «Ανάδοχος» θα χρησιμοποιεί για την τελική μεταποίηση των Υλικών κατασχεμένων και μη, νόμιμες μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3, με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Ο ανάδοχος θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, το κατάλληλο προσωπικό και τις απαραίτητες άδειες.
5. Η Φόρτωση των υποπροϊόντων θα γίνεται σε ειδικά φορτηγά, κοντέινερ ή φορτηγά ψυγεία αδειοδοτημένα για αυτή τη χρήση.
6. Μεταφορά των, προς καύση, υποπροϊόντων θα γίνεται από ειδικά φορτηγά ψυγεία αδειοδοτημένα για αυτή τη χρήση σε νομίμως αδειοδοτημένη μονάδα για την περεταίρω επεξεργασία τους.

Προβλέπεται η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση ή αυθημερόν μεταφορά) προς τελική διάθεση καταστροφή – αδρανοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3, από τα Δημοτικά Σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. του Δήμου Δεσκάτης σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης – αδρανοποίησης, η οποία θα διαθέτει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια (άδεια λειτουργίας σε ισχύ και τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από την Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου και Κυρώσεις
Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δικαιούται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο όταν:
1. Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει το έργο.
2. Το έργο έχει ελαττώματα, δεν πληροί τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχει τα
συνομολογηθέντα χαρακτηριστικά.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Το ύψος της εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% ( επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο
Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι:
1. αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας παροχής της υπηρεσίας, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
2. οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι την συμπλήρωση των ποσοτήτων (100.000 kg) χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος της Δ.Ε.Π.Α.Π.
Άρθρο 10ο
Διοικητικές Προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων
Οι ανωτέρω προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων, θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11ο
Επίλυση Διαφορών – Καταγγελία της σύμβασης
Για τη διοικητική επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας .
Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του αναδόχου των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την σύμβαση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης και εφόσον ο εργοδότης το διαπιστώσει και το γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, ο εργοδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση ως προς ένα, περισσότερα ή κι όλα τα υποσύνολά της.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υποπροϊόντων ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Ο παραπάνω προϋπολογισμός αφορά την διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση) προς τελική διάθεση 100.000 κιλών ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 & 3, με αρχική τιμή ανά τόνο 140 € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Συλλογή & Μεταφορά και Τελική διάθεση «Υλικών» προς Μονάδα Τελικής Διάθεσης 0,14€ Ευρώ/ανά κιλό (kg)

Ποσότητα Χρέωση €/κιλό Σύνολο
100.000kg 0,14 14.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% 3.360,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.360,00 €

Κάθε δρομολόγιο θα εκτελείται για την παραλαβή ποσότητας κατ’ ελάχιστο 2.000 kg κιλών κατασχεμένων ή μη «Υλικών» από τα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεσκάτης, και συνολικά 100.000kg για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 11:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων(άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016)..
3. Ασφαλιστική ενημερότητα ( ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016).
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 και άρθρο 80 παρ. 3 του Ν.4412/2016).
5. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας όπως αναλύονται παρακάτω:
· α. όχημα αποκλειστικής χρήσεως για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1,2 και 3 με σαφή αναφορά στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
· β. Προβλεπόμενη κτηνιατρική έγκριση σε ισχύ του οχήματος για τη μεταφορά, ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1,2 και 3 της Δ/νσης Κτηνιατρικής της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 και του Ε.Ε. 142/2011. Ο υποψήφιος υποχρεούται να διαθέτει κτηνιατρική έγκριση παραμονής εντός του μεταφορικού μέσου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 και του Ε.Ε. 142/2011, με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 3.4 της υπ΄αριθμ. 388/4-2-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
· γ. Σύμβαση με μονάδες μεταποίησης, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 για την οποία θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά (η να κατέχει ο ανάδοχος τις απαραίτητες άδειες).
· δ. Κωδικός Αριθμός έγκρισης σε ισχύ από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων Ζωικής προέλευσης, τμήμα ζωικών υποπροϊόντων
· ε. Κτηνιατρική άδεια λειτουργίας σε ισχύ από την αρμόδια κτηνιατρική Δ/νσης
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ