Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια πλαστικών καρεκλών στοιβαζόμενων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9715
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος για τις ανάγκες πραγματοποίησης των διάφορων εκδηλώσεών του (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κ.τ.λ.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών καρεκλών στοιβαζόμενων.
Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Η πλαστική καρέκλα θα είναι χωρίς μπράτσα, ιδανική για μικρούς χώρους με δυνατότητα στοίβαξης.
· Να είναι από ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό και το χρώμα να μην ξεθωριάζει.
· Οι διαστάσεις να είναι: 42x42x87. Ύψος πλάτης 43cm, πλάτος καθίσματος 40cm και βάθος καθίσματος 40cm.
· Να είναι Ελληνικής κατασκευής.
· Να διατίθεται σε χρώμα πράσινο του κυπαρισσιού
· Να είναι άμεσα διαθέσιμες
Β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ
1. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ 430 5,60 2.408,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.408,00
ΦΠΑ 24% 577,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.985,92

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα προαναφερόμενα είδη σε άριστη κατάσταση χωρίς να φέρουν φθορές ή ελαττώματα, ώστε να είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.
Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά CE και να είναι καινούρια.
Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των καρεκλών στο Δημοτικό Κατάστημα Δεσκάτης.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.985,92€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α. –Ο.Α.Ε.Ε.) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123
στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος